• +994125616430
  • info@aku.edu.az
  • ...........................................Azərbaycan Kooperasiya Universiteti...............................................
  • .
  • .
  • .
Əcnəbi Tələbələr Bölməsi

Əcnəbi Tələbələr Bölməsi

ƏCNƏBİLƏRİN AZƏRBAYCAN KOOPERASİYA UNİVERSİTETİNƏ (AKU) QƏBULU


1. Əcnəbilərin Universitetin bakalavriat, magistartura və doktorantura səviyyələrinə qəbulu aşağıdakı əsaslarla həyata keçirilir:

1.1. AKU-nun iştirak etdiyi beynəlxalq proqramlar əsasında;

1.2. AKU-nun xarici ölkələrin təhsil müəssisələri arasında bağlanmış müqavilələr əsasında;

1.3. AKU-nun hüquqi şəxslərlə birbaşa bağladığı müqavilələr əsasında;

1.4. AKU-nun fiziki şəxslərlə birbaşa bağladığı müqavilələr əsasında;

2. Tələb olunan sənədlər:

2.1. Rektorun adına ərizə;

2.2. Əvvəlki təhsil haqqında sənədin(attestat, diplom, qiymət cədvəli və s. ) leqallaşdırılmış əsli və Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

2.3. Sağlamlıq, o cümlədən QİÇS, Hepatit B və C viruslarının daşıyıcısı olmaması haqqında arayış;

2.4. Etibarlı sərhədkeçmə sənədi (xarici pasport);

2.5. 3*4 ölçüdə 6 ədəd fotoşəkil;

2.6. Tədris dilindən imtahan verilməsi barədə sertifikat (mövcud olduğu halda);

3. Əcnəbilərin müvafiq təhsil səviyyəsi üzrə hazırlığı və tədris dilini bilmə səviyyəsi universitet tərəfindən yoxlanılır.

4. Aşağıdakı kateqoriyalardan olan əcnəbilər tədris dilini dəyişmədiyi halda, dil biliklərinin yoxlanılmasından azad olunurlar:

4.1. Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində təhsil alıb növbəti təhsil pilləsində və ya səviyyəsində təhsil almaq üçün müraciət edənlər;

5. Əcnəbi tələbələrin Universitetdə təhsili Azərbaycan və Rus dillərində, əyani formada, AKU-da hazırlanan mövcud ixtisaslar üzrə ödənişli əsaslarla aparılır.

6. AKU-da təhsil almaq üçün əcnəbilərin təhsil vizası və ölkədə müvəqqəti yaşama icazəsi:

6.1. “ASAN VİZA” sistemi vasitəsilə verilən 30 günədək təhsil məqsədli giriş vizasının olması;

6.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşama icazəsi (MYİ) üçün sonradan sənədlərin toplanması və müvafiq qaydada Dövlət Miqrasiya Xidmətinə (DMX) müraciət edilməsi.

7. Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ünvanı:

AZ1106, Bakı, Nəcəf Nərimanov 93

Tel; Faks: (+99412) 436-17-14

Email: mail@aku.edu.az

Beynəlxalq əlaqələr (prorektor)

Tel: (+99412) 562-98-75

Mob: (+994) 371-49-39

Məsul şəxs: Tahir Şükürov

 

Admission of foreign students to Azerbaijan Cooperation University

1. The admission of foreigners at the level of the bachelor, master and Ph.D.degree is carriedout on the following bases:

1.1. on the basis of the international programs where ACU is participating

1.2. on the basis of the signed agreement between the University and educational institution of foreign countries

1.3. on the basis of the sgned agreement directly university and the legal entity

1.4. on the basis of the signed agreement directly University and natural person

2. Required Documments

2.1. application addresse to the rector

2.2. the original of the earlier received education documents (certificate, dimpoma insert) and dublicate of translation in the Azerbaijan language notary confirmed

2.3. health sertificate, shows you are not a carrier of the HIV virus, hepatitis B and C

2.4. the document of crossing of border (foreign pasport)

2.5. 6 photos 3x4

2.6. the certificate on passing an examination on training language

3. Compliance to the educational level of the University and knowledge training language of the foreigner is cheeked

4. Foreigners who are in the following categories are exempt from checking the language if they do not change the language of instruction

4.1. Applicants for study at educational institutions of theRepublic of Azerbaijan and apply for education at the next levels:

5. Foreign students education at Universities is carried out on a paid basis in the Azerbaijani and Russian languages, avialable in the AUC in the visual form

6. Educational vizas temporary for residence in the country

6.1. Presence of 30 days educationalentrance viza given through “ASAN” viza

6.2. Request for temporary residence in the Azerbaijan in the Azerbaijan Republic (TR), with subsequent collection of papers in confirmity with state Migration Service

7. Address: Azerbaijan Cooperaion University AZ1106, Baku, Najaph Narimanov st 93 tel. Fax (+99412) 4361714

e-mail:(mail@.edu.az

International contacts (prorector)

Tel: (+99412) 562-98-75

Mobile: (+994) 371-49-39

Person in charge: Tahir Shukurov

 


ПРИЕМ ИНОСТРАНЦЕВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ


1. Прием иностранцев на уровнях бакалавра, магистратуры и докторантуры университета проводится на следующих основаниях:

1.1. на основе международных программ участвующий АУК;

1.2. на основе заключенного договора между университетом и образовательным учреждением зарубежных стран;

1.3. на основе заключенного договора непосредственно университетом с юридическим лицом;

1.4. на основе заключенного договора непосредственно университетом с физическим лицом.

2. Необходимые документы:

2.1. заявление на имя ректора;

2.2. оригинал легализированных ранее полученных документов об образовании (аттестат, диплом и вкладыши) и копии перевода на азербайджанский язык, подтвержденные нотариусом.

2.3. справка о здоровье, в т.ч. о том, что не является носителем вируса ВИЧ, гепатита В и С.

2.4. документы о пересечении границы ( заграничный паспорт).

2.5. 6 фотографий размером 3х 4

2.6. сертификат о сдаче экзамена по языку обучения ( в случае наличия)

3. Проверяется соответствие образовательному уровню университета и знания по языку обучения иностранца.

4. В случае не изменения языка обучения иностранцы освобождаются от проверки языковых знаний.

4.1. иностранцы, получившие образование в учреждениях просвещения Азербайджанской Республики, заявившие о получении образования в других степенях и ступенях образования.

5. Обучение иностранных студентов в университете проводится на азербайджанском и русском языках, на очной форме обучения по действующим специальностям, на платной основе.

6. Образовательные (учебные) визы и разрешение временного, на время учебы в АУК, проживания в стране.

6.1. Целевые входящие учебные визы до 30 дней через системы «ASAN- viza».

6.2. обращения для временного проживания (РВП) на территории Азербайджанской Республики, последующим сбором документов в соответствии правилам Государственной миграционной Службы.

7. Адрес: Азербайджанский Университет Кооперации

AZ 1106, Баку, улица Наджафа Нариманова 93

e-mail: mail@aku. edu.az

Международные связи (проректор)

тел: (+ 99412) 562-98-75

моб: (+ 994) 371-49-39

Ответственное лицо: Тахир Шукюров.